miércoles, 20 de agosto de 2008

PROGRAMA SUTEMI Y GATAME WAZA

Res. 346/07 ACYAM INTERNATIONAL
JIU JITSU “KANSEN RYU” PROGRAMA

Grados SUTEMI WAZA y GATAME WAZA

8º Kyu (Blanco)
Sutemi:
1. Tomoe Nage
Gatame
1. Hon Kesa Gatame
2. Kesa Gatame
3. Kata Gatame

7º Kyu (Amarillo)
Sutemi
1. Sumi Gaeshi
Gatame
1. Kami Shiho gatame
2. Yoko Shiho Gatame
3. Tate Shiho Gatame

6º Kyu (Naranja)
Sutemi
1. Sukkomi gaeshi
Gatame
1. Kusure Kata gatame
2. Kusure Kami Shiho Gatame
3. Kusure Kesa Gatame

5º Kyu (Morado)
Sutemi
1. Uki Waza
Gatame
1. Kusure Yoko Shiho Gatame
2. Gyako Kesa Gatame

4º Kyu (Verde)
Sutemi
1. Tawara Gaeshi
2. Maki tomoe
3. Tani Otoshi
Gatame
1. Yoko Hiza gatame
2. Tate Sankaku Gatame
3. Kami Sankaku Gatame

3º Kyu (Azul)
Sutemi
1. Hane makikomi
2. O Soto makikomi
Gatame
1. Ura Shiho Gatame
2. Kusure Tate Shiho Gatame

2º Kyu (Marrón)
Sutemi
1. Yoko Tomoe
2. Yoko Gake
3. Yoko Otoshi
Gatame
1. Mune Gatame
2. Kata Osae Gatame
3. Ura Gatame

1º Kyu (Marrón)
Sutemi
1. Yoko Guruma
2. Kani basami
3. Uraq nage
4. Yoko wakare
5. Ma Otoshi
6. Yoko uchi makikomi
7. Yoko uchi Ura
Gatame
1. Kashira Gatame
2. Shikoro Gatame
3. Kusure Shikoro Gatame

CINTO NEGRO
Sutemi
1. Yoko Uchi ashi Makikomi
2. Yoko Uchi gaestri
Gatame
1. Ashi Gatame
2. Ashi Uke Gatame

TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR

1º Dan (Negro)
Sutemi
1. Mochi Sukui Makikomi
2. Sukui makikomi
3. Obi otoshi makikomi
4. Kani garami
5. Waki gatame makikomi
Gatame
1. Gyako Ashi Ude Gatame
2. Kusure Ashi Ude Gatame
3. Ude Gatame
4. Waki Gatame

2º Dan (Negro)
Sutemi
1. Te Tani makikomi
2. Ushiro yoko guruma
3. Mizu Nagare
4. Mizu guruma
Gatame
1. Hara Gatame
2. Juji Gatame
3. Renraku Gatame

3º Dan (Negro)
Sutemi

1. Ma Otoshi-Ryo ashi dori
2. Ma Otoshi-Maki Tomoe
3. Waki Gatame makikomi
4. Ude Hishiji Juji Gatame
5. Kani Garami makikomi
6. Ohten Garami makikomi
7. Ganseki Makikomi (Ura)

5º Dan (Negro)
Sutemi
1. Ganseki Makikomi (Omotte)
2. Ebi garami Makikomi (Ura)
3. Mawari Ebi garami
4. Mae Ebi Garami
5. Ushiro Kubi Nage (Ura)
6. Ushiro Kubi Nage (Omotte)
7. Sode Guruma makikomi (Ura)
8. Mochiage Otoshi makikomi
Makikomi con Oshi ate:
10 Kobare otoshi

No hay comentarios: