miércoles, 20 de agosto de 2008

PROGRAMA ASHI Y KOSHI WAZA

(Res.346/07) ACYAM INTERNATIONAL
JIU JITSU “KANSEN RYU” PROGRAMA
_____________________________________________________
_____________N A G E W A Z A __________________________
Grados ASHI WAZA KOSHI WAZA
De Ashi Barai (Harai) Uki Goshi
8º Kyu Hiza Guruma O Goshi
(Blanco) O Soto Gari
O Soto Gake Tsuri Komí Goshi
7º KYU O Uchi Gari Tsuri Goshi
(Amarilla) De Ashi Barai Gaestri Kubi Nage

6º KYU Ko Soto Gake Sodoe Tsuri Komí Goshi
(Naranaja) Ko Uchi Gari Ko Tsuri Goshi

5º KYU Uchi Mata Koshi Guruma
(Lila) O Soto Otoshi Koshi Nage

4º KYU Okurí Ashi Barai Obi Goshi
(Verde) O Soto Guruma Uchi Mata

3º KYU Sassae Tsuri Komí Ashi Harai Goshi
(Azul) Harai Tsuri Komí Ashi Hane Goshi

2º KYU Soto Gake Ushiro Goshi
(Roja) Ko Uchi Makikomi Mare Uchi Mata (*)

1º KYU Ashi Guruma O Guruma
(Marrón) Ko Soto Gari Utsuri Goshi

CINTA Ashi Makikomi Yama Arashi
NEGRA O Ganseki Gari ______Tsuri Ashi Otoshi________

TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR
1º DAN O Gaiteki Gari Uwate Goshi
(Negro) Mare Uchi Mata (*) Tsuri Ashi Taoshi

2º DAN Uchi Mata Kaeshi Kami Goshi
(Negro) tenshi Gari Nage Aita Goshi
Mage Otoshi Kake Goshi

3º DAN Kote Gake Taki Guruma
(Negro) Ashi Makikomi Mimi Goshi
O Ganseki Gari Taki Goshi

4º DAN O Soto Dai (O Soto Goshi) Kote Harai
(Negro) Kake Mata Soto Komata
Kumo Maru Mata Fudo Goshi
Kumo Maru Harai Maki Goshi

5º DAN Hachikake Gari Nicho Goshi
(Negro) Hachikke Otoshi Harai Nicho
Hashikake Gake Eri Uwate Goshi
Hachikake Gaestri Eri Goshi
Mage Gake Hachikake Goshi
Yubi Daoshi Gake Uwate Chikara Goshi
___________Shikoro Gaestri Oki Dai Goshi

No hay comentarios: