miércoles, 20 de agosto de 2008

PROGRAMA KATA Y TE WAZA KANSEN RYU

Res. 346/07 ACYAM INTERNATIONAL
JIU JITSU “KANSEN RYU” PROGRAMA
N A G E W A Z A


Grados KATA WAZA - TE WAZA

8º Kyu (Blanco)
1. Kata Ashi Dori
2. Ryo Ashi Dori
3. Ushiro Ryo ashi dori

7º Kyu (Amarillo)
1. Morote Gari
2. Ushiro Kata Ashi dori
3. Ushiro Yuki Ore

6º Kyu (Naranja)
1. Ippon Seoi Nage (75-90)
2. Seoi Nage
3. Kote Gaeshi
4. Ushiro Morote gari

5º Kyu (Morado)
1. Kata Guruma
2. Tai Otoshi
3. Ushiro Kiri Otoshi
4. Morote Seoi Nage

4º Kyu (Verde)
1. Ippon Seoi Otoshi
2. Aiki Nage
3. Seoi Otoshi
4. Sukui Nage

3º Kyu (Azul)
1. Tawara Guruma
2. Sumi Otoshi
3. Ude Kime Nage
4. Seoi Age

2º Kyu (Marrón)
1. Kata Seoi
2. Kakae Dori Gaeshi
3. Mochiage Otoshi
4. Mochi Sukui

1º Kyu (Marrón)
1. Hidari Kata Seoi
2. Daki Age
3. Te guruma
4. Uki Otoshi

CINTO NEGRO
1. Ko Daore
2. Yubi Daoshi
3. Shikoro Gaeshi

TECNICAS DE NIVEL SUPERIOR

1º DAN (NEGRO)
En Butsukari (Uchi Komi imperfecto)
1. Ippon Seoi Nage
2. Yuki Ore
3. Ganseki Nage
4. Obi Otoshi (URA)
5. Kin Guruma
6. Kaina hineri
7. Byobu Daoshi
8. Hicki Seoi Nage
9. Hicki Otoshi
10 Eri Seoi Nage
11 Kibisu Gaeshi

2º Dan (NEGRO)
Butsukari
1. Aiki Otoshi
2. Uchi kudaki
3. Daki Wakare
4. Wassari Seoi Nage (45-60)
5. Kuki Nage
6. Kaina Hineri
7. Hiji Otoshi

3º Dan (Negro)
1. Hizi Otoshi
2. Mitokoro Gaeshi
3. Hicki Taoshi
4. Soto Musso
5. Hiji Otoshi

4º Dan (Negro)
1. Hicki Gaeshi
2. Uwate Nage
3. Hicki Guruma
4. Kote Nage
5. Waki Otoshi
Butsukari (Uchi Komi imperfecto)
6. Irimi Nage
7. Kote irimi

5º Dan (Negro) (todas las nage )
1. Kaiten Nage
2. Kata Sukashi
3. Kata Sukashi Nage
4. Sukashi Otoshi
5. Mitokoro gaeshi

No hay comentarios: